ارزش های بنیادین

ایجاد هلدینگ نام آور ، ارزش آفرین و متعالی در حوزه ساختمان در جنوب کشور .

ما در نهادینه کردن چشم انداز و ماموریت ، به اصول اخلاقی و ارزشهای ذیل پایبندیم :
صداقت در گفتار و پایبندی به تعهدات
مسئولیت پذیری اجتماعی
حفظ کرامت انسانی
پایبندی به الزامات قانونی
توجه به فرهنگ بومی و سنتی ساخت و سازها
توجه به اصول اخلاق حرفه ای
تفکر لاکچری ( گرانمایه ) در انجام فعالیتها