واحد بازاریابی و فروش

وظایف واحد بازاریابی و فروش

برخی از فعالیت های واحد بازاریابی :

 • شناسایی و جذب مشتریان هدف.
 • برنامه ریزی و اجرای تبلیغات پیشبردی به منظور برندسازی مراکز تجاری.
 • قیمت گذاری پروژه های ساختمانی.
 • استفاده از سیستم های روز مشتری مداری.
 • تجزیه و تحلیل داده های بازار و مشتریان( پرسش نامه و مصاحبه).
 • جهت دهی و هدایت فعالیت های واحد فروش.
 • ارائه استراتژی های کاربردی و اجرایی توسعه با هدف و افزایش سهم بازار.

برخی از فعالیت های واحد فروش:

 • طراحی و تجهیز دفاتر فروش بر اساس کلاس پروژه ها.
 • فروش و پیگیری منظم انواع واحدهای قابل فروش پروژه ها.
 • دستیابی به اهداف تعیین شده فروش و افزایش سهم بازار.
 • پیش بینی فروش و برنامه ریزی دقیق به منظور تحقق آن.
 • اطلاع رسانی مشخصات واحدهای قابل فروش به مشتریان هدف پروژه در داخل و خارج از کشور به منظور بهره برداری و سرمایه گذاری.
 • جمع آوری داده های مورد نیاز واحد بازاریابی.

ارزش، حفظ جایگاه و سودآوری یک پروژه ساختمانی در حال حاضر در گرو عملکرد دقیق واحد بازاریابی و فروش است. ارتباط مستقیم این دو واحد با اصلی ترین رکن ، یعنی مشتریان، باعث افزایش جایگاه برند ساختمانی خواهد شد. جذب، حفظ و تلاش به منظور ماندگاری مشتری از عوامل تأثیر گذار بر روند رو به رشد یک مجتمع خواهد بود.