چشم انداز تا سال 1404

ایجاد هلدینگ نام آور ، ارزش آفرین و متعالی در حوزه ساختمان در جنوب کشور .