بیانیه مأموریت

هولدینگ سی بام در سال 1369 با هدف فعالیت در زنجیره صنعت ساختمان تاسیس ، و به پشتوانه سوابق چندین ساله مدیران و موسسان ، به همراه شرکت های زیرمجموعه ، پس از طی مراحل رشد و توسعه ، اکنون به یکی از شرکتهای فعال و بزرگ ساختمانی در سطح استان هرمزگان تبدیل شده است .
موقعیت منحصر به فرد ، تنوع در کاربریها ، به کارگیری کیفیت و تکنولوژی پیشرو تعریفی است که ما از انجام پروژه داریم که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده و ارزش آفرینی برای ذینفعان می گردد.
این شرکت بر اساس ماموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها ، ضمن رعایت اصول فنی و حسن رقابت سعی دارد با همکاری مشاوران و پیمانکاران تراز اول ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، سرمایه گذاری و یا مشارکت در بخشهای مختلف ساختمانی باشد.