مجتمع امین

I am raw html block.
Click edit but

ton to change this html

  • 5 هزار متر مربع
  • مسکونی
  • 10 طبقه ( 2 طبقه پارکینگ ، 8 طبقه مسکونی )
  • 20 واحد مسکونی
  • بلوار امام خمینی ، محله اوزی ها ، پشت بانک ملت شعبه آزادی
  • پروژه های پیشین